Informacje o studiach BHP

Oferta studiów podyplomowych

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” w Lublinie od 2005 roku na postawie umowy dydaktycznej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzi Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Wykładowcy:

Wysoka jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry dydaktycznej w skład której wchodzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy, cieszący się uznaniem praktycy, eksperci Centralnego Instytutu Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Państwowi Inspektorzy Pracy.

Program:

W programie proponujemy m.in.:

 • Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prawna ochrona pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ocena zgodności maszyn i urządzeń technicznych z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wymagania bhp związane z obiektami budowlanymi i pomieszczeniami pracy
 • Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
 • Toksykologia
 • Analiza i ocena zagrożeń na stanowiskach pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego zawiązanego z zagrożeniami zawodowymi
 • Wypadkoznawstwo – analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zasady przeprowadzania postępowań powypadkowych
 • Nadzór w zakresie ochrony pracy

Adresaci:

 • Pracownicy służby BHP
 • Przedstawiciele przedsiębiorstw prywatnych
 • Kierownicy przedsiębiorstw wyższego i średniego szczebla
 • Pracownicy służb kadrowych i księgowych
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy w zakresie prawa pracy i BHP

Kwalifikacje:

Zdobycie przygotowania do wykonywania zawodu specjalisty do spraw BHP.

Absolwenci:

Słuchacze, którzy ukończą Studia Podyplomowe otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych BHP wydane przez WSEI w Lublinie. Świadectwo w swoim zakresie uwzględnia program szkolenia okresowego BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szklenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Liczba semestrów: 2