Specjalistyczne szkolenie dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej

Kontrole przeprowadzane przez inspektorów pracy w zakładach gospodarki komunalnej wykazują szereg nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z powyższym, Ośrodek Szkolenia Consultrix zaprasza na szkolenie:

Praktyczne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Koszt szkolenia: info. pod tel. 81 444 08 80

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli, a także sposoby ich rozwiązywania
 • postanowienia rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bhp przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi i propozycje ich realizacji w praktyce
 • zaprezentowane zostaną wzorcowe dokumenty, instrukcje i procedury jakie powinny być przestrzegane w czasie pracy

Wykaz dostępnych dokumentów:

 1. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku ładowacza odpadów komunalnych.
 2. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy kierowców samochodu do transportu odpadów komunalnych.
 3. Dzienny raport użycia środków biobójczych.
 4. Raport dzienny awarii i odstępstw od normalnego toku pracy zakładu oraz urządzeń technicznych.
 5. Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych w zakładzie.
 6. Wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby.
 7. Dokumentacja codziennych kontroli stanu technicznego pojazdu, ogumienia, mechanizmu i instalacji unoszących i wyładowczych.
 8. Procedura dotycząca odkażania pojazdów narzędzi i innych urządzeń, w tym pojemników z użyciem środków biobójczych.
 9. Wzorcowa ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ładowacza nieczystości stałych.
 10. Dokumentacja kontroli naprawy i wymiany uszkodzonych pojemników.
23 września 2012|