Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy z dnia 26 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1132)

Program szkolenia obejmuje następujący zakres tematyczny:
1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
2. Wezwanie pomocy.
3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
4. Poszkodowany nieprzytomny.
5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
6. Zadławienia.
7. Urazy i skutki urazów.
8. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych.
9. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
10. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
11. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
12. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego.
13. Zatrucia.
14. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
15. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
16. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Ogółem program obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć udzielania pierwszej pomocy.

11 października 2012|