Wniosek do ZUS o dofinansowanie

Etapy składania wniosków

Przedsiębiorcy ubiegający się o  przyznanie dofinansowania powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek płatnika składek o  udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (etap I).  Wniosek ten jest dostępny na stronie internetowej ZUS:www.zus.pl/prewencja

Kolejny krok (etap II) to formalna ocena wniosku przez pracownika Zakładu, a następnie merytoryczna ocena przez eksperta z dziedziny, która ma być przedmiotem działań naprawczych i prewencyjnych (zadanie ZUS).

Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa (etap III) na realizację projektu.

Przekazanie środków (etap IV) następuje po podpisaniu  umowy w  dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest  w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia następuje odbiór projektu (etap V) przez eksperta z  dziedziny, której dotyczył projekt. W ciągu 30 dni od pozytywnego odbioru projektu następuje wypłata drugiej transzy dofinansowania.

Wnioski należy przesyłać na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Prewencji i Rehabilitacji
ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa

Projekty inwestycyjne

Projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych).

Przykładowe działania w projektach inwestycyjnych

 1. Zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących itp.).
 2. Zakup i instalacja optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.).
 3. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn).
 4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn).
 5. Zakup i  instalacja urządzeń oraz elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach.
 6. Zakup i  instalacja obudów, osłon i  ekranów chroniących  przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi itp.
 7. Zakup i instalacja kabin oraz obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych.
 8. Zakup i instalacja wyrobów oraz ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.).
 9. Zakup i instalacja neutralizatorów elektryczności statycznej.
 10. Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających oraz uzdatniających powietrze (np. filtrów, filtropochłaniaczy itp.).
 11. Zakup i instalacja urządzeń oraz elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudów, okapów, ssawek itp.).
 12. Zakup i  instalacja urządzeń oraz elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej.
 13. Zakup i instalacja maszyn oraz urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, takich jak np.: podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą posiadali odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być wyższy niż 50 000 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych.
 14. Zakup i  instalacja urządzeń (bez własnego napędu/niesamojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z  przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, np. ręcznych wózków paletowych, wózków magazynowych, ręcznych wózków platformowych dwunożycowych, wciągników i żurawików do 450 kg.
 15. Zakup i  instalacja wózków jezdniowych podnośnikowych i  innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w  przypadkach gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie 14, nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być wyższy niż 50 000 zł.
 16. Zakup i  instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.
 17. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).
 18. Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy, z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

WAŻNE!  W przypadku gdy działania inwestycyjne nie dotyczą gotowego, dopuszczonego do użytkowania urządzenia, niezbędne jest dostarczenie w  załączeniu do wniosku  koncepcji i  projektu technicznego instalacji, systemu, urządzeń itp.

Projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i  higieną pracy, w  tym w szczególności realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp.

Przykładowe działania w projektach doradczych

 1. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Wykonanie pomiarów stężeń i  natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:

czynniki chemiczne i pyły,

czynniki biologiczne,

czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i  promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat itp.),

czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym  itp.).

Powyższe pomiary mogą być wykonywane wyłącznie jako element innych działań przewidzianych wnioskiem, np. ocena skuteczności działań inwestycyjnych, ocena ryzyka zawodowego, dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej itp. (w  przypadku czynników szkodliwych pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratoria).

 1. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków).
 2. Przeprowadzenie analizy i  oceny ergonomiczności miejsc pracy, które muszą oddziaływać na poprawę ergonomii stanowisk pracy.
 3. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.
 4. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej.
 5. Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

UWAGA!  Nie podlegają dofinansowaniu: działania związane ze szkoleniami oraz działania z  zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak również działania dotyczące zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.

Projekty inwestycyjno-doradcze, łączą działania powyższych projektów.