Harmonogram szkoleń

REGULAMIN

uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych w Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX”

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” w Lublinie wprowadza regulamin, który zawiera działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników szkolenia, pracowników firmy oraz innych osób przebywających w budynku. Działania te są zgodne Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz obowiązującymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby zgłoszone wcześniej na szkolenie w COPiB CONSULTRIX za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej lub telefonicznie.
 2. W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów typowych dla COVID-19 (gorączka kaszel, duszności, utrata smaku) i nie będące w trakcie kwarantanny.
 3. W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie miały kontaktu z osobą chorą na COVID-19 oraz osobą przebywającą na kwarantannie z powodu podejrzenia obecności COVID-19 w okresie ostatnich 14 dni przed szkoleniem.
 4. Po wejściu do budynku każda osoba zostaje poddana pomiarowi temperatury ciała. Osoby z podwyższoną temperaturą (powyżej 37,5°C) nie zostaną wpuszczone do budynku.
 5. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk płynem do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu do budynku.
 6. Wszyscy uczestnicy szkolenia muszą zakrywać usta i nos na terenie całego obiektu.
 7. Do sali szkoleniowej mogą wejść tylko osoby zweryfikowane wcześniej przez pracownika COPiB CONSULTRIX.
 8. W sali szkoleniowej należy zajmować miejsca wskazane przez pracownika COPiB CONSULTRIX.
 9. Należy zachować dystans społeczny – co najmniej 2 m odległości między uczestnikami oraz ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy sobą.
 10. Uczestnikom szkolenia nie wolno przemieszczać się po obiekcie w sposób dowolny, z wyjątkiem zaspokojenia podstawowych potrzeb.
 11. Wychodząc z sali szkoleniowej otrzymane wcześniej długopisy należy zwrócić do pojemnika oznaczonego „DŁUGOPISY DO DEZYNFEKCJI”.
 12. Zalecamy częste dezynfekowanie rąk, szczególnie w przypadku przemieszczania się po budynku lub korzystania
  z toalety.
 13. Zalecamy bieżące śledzenie oraz stosowanie się do informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

SZKOLENIA BHP DATA SZKOLENIA DRUK DO POBRANIA
Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – szkolenie w ramach samokształcenia kierowanego z 1-dniowymi konsultacjami (stacjonarnie lub on-line przez MS TEAMS) 30.07.2024 r.
g. 10.00
karta
zgłoszenia
Dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby – szkolenie w ramach samokształcenia kierowanego z 1-dniowymi konsultacjami  (stacjonarnie lub on-line przez MS TEAMS) 30.07.2024 r.
g. 10.00
karta
zgłoszenia
Dla pracowników administracyjno-biurowych, nauczycieli, bibliotekarzy, psychologów, pedagogów, egzaminatorów, lekarzy, personelu medycznego, farmaceutów, terapeutów zajęciowych, lekarzy i techników weterynarii, inspektorów i podinspektorów itp… 30.07.2024 r.
g. 10.00
karta
zgłoszenia
Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 22.07.2024 r.
g. 10.00
karta
zgłoszenia
Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 31.07.2024 r.
g. 9.00
karta
zgłoszenia
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE I ZAWODOWE
Szkolenie w zakresie bezpiecznej pracy przy obsłudze kosiarek spalinowych i elektrycznych, kos i podkaszarek 01.08.2024 r.
g. 9.00
karta
zgłoszenia
Szkolenie w zakresie bezpiecznej pracy przy obsłudze pił spalinowych 01.08.2024 r.
g. 9.00
karta
zgłoszenia
Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED 23.07.2024 r.
g. 9.00
karta
zgłoszenia
Szkolenie w zakresie uzyskania/przedłużenia uprawnień energetycznych 29.07.2024 r.
g. 9.00

Harmonogram szkoleń

Terminy

Zapisz się online

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacjeWyrażam zgodę na przetwarzanie przez COPiB Consultrix danych osobowych w celach marketingowych usług świadczonych przez COPiB Consultrix lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej.
TakNie


Wyrażam zgodę na używanie przez COPiB Consultrix (samodzielnie lub przez podmioty działające na jego zlecenie) automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) dla celów marketingu bezpośredniego przez COPiB Consultrix na podany przeze mnie numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach, konkursach i akcjach promocyjnych COPiB Consultrix środkami komunikacji elektronicznej, tj. e-mailem, SMS’em, MMs’em na podany przeze mnie powyżej adres e-mail oraz numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na wystawienie i przesyłanie przez COPiB Consultrix w formie elektronicznej faktur z załącznikami, korygujących faktur z załącznikami oraz duplikatów tych faktur wraz z załącznikami (faktura elektroniczna) na zasadach ogólnych na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie


Proszę, aby proponowane zmiany umów, regulaminów, cenników, informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby COPiB Consultrix, informacji dotyczących wykonywania umów (w tym potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi na reklamację) były dostarczane na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie