Obsługa BHP

Specjaliści do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu CONSULTRIX oferuje Państwu pełnienie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy (obsługę bhp) zgodnie z art. 23711 Kodeksu Pracy.

Informujemy, że nasi specjaliści ds. BHP posiadają doświadczenie zawodowe, ukończone studia podyplomowe bhp oraz uprawnienia ekspertów – konsultantów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
w Warszawie.

Godnym pokreślenia jest fakt, że powierzając nam pełnienie zadań służby BHP, pracodawca jest odciążony od wielu dodatkowych czynności administracyjnych, a koszt wykonywania zadań służby BHP przez naszą firmę jest zdecydowanie niższy niż przy zatrudnianiu pracownika służby BHP na umowę o pracę.

W przypadku podpisania umowy, zapewniamy bezpłatną ocenę stanu BHP wraz z wnioskami i doradztwem w zakresie utrzymania właściwych warunków i ochrony pracy.

Dlaczego warto jest zrobić ocenę stanu BHP w firmie?

Ocena stanu bhp to propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Przez ocenę dokonuje się porównania stanu bezpieczeństwa w zakładzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wskazanie ewentualnych nieprawidłowości.

Ocena jest wynikowym auditem przestrzegania przez pracodawcę wymogów prawnych wobec siebie i pracowników firmy .

Ocena stanu bhp powinna być przygotowana przez pracownika służby bhp. Powyższy obowiązek wynika z § 2. 1. pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm.).

W ramach obsługi BHP oferujemy m. in.:

szkolenia wstępne BHP,
sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
przeprowadzenie oceny stanu BHP w firmie,
doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy,
sporządzenie okresowej analizy BHP,
udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
ocenę wydatku energetycznego,
sporządzanie instrukcji stanowiskowych BHP,
reprezentowanie pracodawcy przed organami nadzoru (PIP, PIS),
pomoc w sporządzeniu regulaminu pracy oraz wszelkie inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP,
prowadzenie rejestrów,
kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych,
udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
udział w ocenie założeń i dokumentacji modernizacji oraz nowych inwestycji zakładu pracy pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach produkcyjnych,współpraca z laboratoriami upoważnionymi, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy,

Oferta cenowa na obsługę BHP

Proponujemy wykonywanie zadań służby bhp za cenę umowną w wysokości:

200,00 zł netto miesięcznie (+23% VAT): przy zatrudnieniu do 9 osób.
300,00 zł netto miesięcznie (+23% VAT): przy zatrudnieniu 10 – 20 osób.
450,00 zł netto miesięcznie (+23% VAT): przy zatrudnieniu 21 – 30 osób.

Przy zatrudnieniu powyżej 30 osób cena ustalana jest indywidualnie.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku KODEKS PRACY (Dz.U. 1974 Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami)

Art. 23711.

§ 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższa niż trzecia kategorię ryzyka
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami)

§ 4. 1. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

  1. a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
  2. b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie
    bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

4) starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

5) głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 23711 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej wymagania określone w ust. 2 pkt 3, lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat