Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Terminy

Zapisz się online

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

 1. regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy, a zwłaszcza aktualnych zmian w przepisach związanych z wykonywaną przez uczestników szkolenia pracy
 2. zagrożeń czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi
 3. zasad postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
 4. okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków oraz związanej z nimi profilaktyki.

Czas: 16 godzin lekcyjnych

28.11.2018
g. 10.00

Zapisz się online
Druk do pobrania

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

 1. regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy, a zwłaszcza aktualnych zmian w obowiązujących przepisach,
 2. zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy
 3. kształtowania warunków pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii,
 4. innych zagadnień określonych przepisami bhp.

Czas: 16 godzin lekcyjnych

28.11.2018
g. 10.00

Zapisz się online
Druk do pobrania
Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

 1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 3. problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 4. postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Czas: min. 8 godzin lekcyjnych

29.11.2018
g. 10.00

Zapisz się online
Druk do pobrania
Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Program szkolenia obejmuje:

 1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nauczycieli
 2. postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przez zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 3. problemy związane z organizacją stanowisk pracy nauczycieli, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 4. postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Czas zajęć: min. 8 godzin lekcyjnych

29.11.2018
g. 10.00

Zapisz się online
Druk do pobrania
Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

 1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 3. problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 4. postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Czas: min. 8 godzin lekcyjnych

29.11.2018
g. 10.00

Zapisz się online
Druk do pobrania
Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Program obejmuje:

 1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 3. problemy związane z organizacją stanowisk pracy personelu medycznego z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 4. postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Czas zajęć: min. 8 godzin lekcyjnych

29.11.2018
g. 10.00

Zapisz się online
Druk do pobrania
Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

 1. regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy, a zwłaszcza aktualnych zmian w przepisach związanych z wykonywaną przez uczestników szkolenia pracy
 2. zagrożeń czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi
 3. zasad postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
 4. okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków oraz związanej z nimi profilaktyki.

Czas: min. 8 godzin lekcyjnych

30.11.2018
g. 10.00

Zapisz się online
Druk do pobrania

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Czas zajęć: 32 godziny lekcyjne

Program szkolenia obejmuje:

 1. regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP),
 2. ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna),
 3. metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 4. metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy,
 5. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 6. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 7. analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka,
 8. zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby,
 9. organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp,
 10. zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 11. problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

5,12 i 19.12.2018
g. 10.00

Zapisz się online
Druk do pobrania

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. 1983.35.163, z późn. zm.)

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność społecznej inspekcji pracy jest ustawa z dnia 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy  (Dz.U. nr 35, poz. 163, z późn. zm.). Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o SIP pracodawca jest zobowiązany zapewnić Społecznym Inspektorom Pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań. W tym mieści się:

 • zapewnienie możliwości szkoleń i pokrywanie kosztów związanych ze szkoleniem SIP;
 • zakup książek zaleceń i uwag sip;
 • przeszkolenie podstawowe i szkolenia okresowe sip;
 • prenumerata prasy fachowej;
 • zaopatrzenie sip w przepisy (z zakresu prawa pracy i bhp);
 • zapewnienie środków na niezbędne podróże służbowe;
 • wyposażenie sip w ochrony osobiste, odzież i obuwie robocze.

Szkolenie okresowe dla społecznych inspektorów pracy:
Czas szkolenia: 16 godzin lekcyjnych
Tematy:

 1. Zagadnienia prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach kp oraz przepisach wykonawczych.
 2. Zagadnienia technicznej ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży, z której wywodzą się społeczni inspektorzy pracy.
 3. Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 4. Dochodzenie powypadkowe.
 5. Zasady udzielania i organizacja pierwszej pomocy.
 6. Metodyka kontroli zagadnień technicznej i prawnej ochrony pracy.
 7. Organy państwowej kontroli nad warunkami pracy.

5,12.12.2018
g. 10.00

Zapisz się online
Druk do pobrania

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. 1983.35.163, z późn. zm.)

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność społecznej inspekcji pracy jest ustawa z dnia 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy  (Dz.U. nr 35, poz. 163, z późn. zm.). Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o SIP pracodawca jest zobowiązany zapewnić Społecznym Inspektorom Pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań. W tym mieści się:

 • zapewnienie możliwości szkoleń i pokrywanie kosztów związanych ze szkoleniem SIP;
 • zakup książek zaleceń i uwag sip;
 • przeszkolenie podstawowe i szkolenia okresowe sip;
 • prenumerata prasy fachowej;
 • zaopatrzenie sip w przepisy (z zakresu prawa pracy i bhp);
 • zapewnienie środków na niezbędne podróże służbowe;
 • wyposażenie sip w ochrony osobiste, odzież i obuwie robocze.

Szkolenie dla nowowybranych społecznych inspektorów pracy:
Czas szkolenia: 24 godziny lekcyjne
Tematy:

 1. System nadzoru nad warunkami pracy w RP.
 2. Zagadnienia prawnej ochrony pracy.
 3. Zagadnienia technicznej ochrony pracy.
 4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
 5. Zagadnienia funkcjonowania sip.
 6. Zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społecznymi inspektorami pracy.
 7. Podstawowe zagadnienia higieny pracy.

5,12 i 19.12.2018
g. 10.00

Zapisz się online
Druk do pobrania

Podstawa prawna: art. 2091 Kodeksu Pracy.

Czas zajęć: 8 godzin lekcyjnych

15.11.2018
g. 10.00

Zapisz się online
Druk do pobrania

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679)

Czas zajęć: 8 godzin lekcyjnych

16.11.2018
g. 10.00

Zapisz się online
Druk do pobrania

Rozpoczęcie 3 grudnia
g. 9.00

Zapisz się online
Druk do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacjeWyrażam zgodę na przetwarzanie przez COPiB Consultrix danych osobowych w celach marketingowych usług świadczonych przez COPiB Consultrix lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej.
TakNie


Wyrażam zgodę na używanie przez COPiB Consultrix (samodzielnie lub przez podmioty działające na jego zlecenie) automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) dla celów marketingu bezpośredniego przez COPiB Consultrix na podany przeze mnie numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach, konkursach i akcjach promocyjnych COPiB Consultrix środkami komunikacji elektronicznej, tj. e-mailem, SMS’em, MMs’em na podany przeze mnie powyżej adres e-mail oraz numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na wystawienie i przesyłanie przez COPiB Consultrix w formie elektronicznej faktur z załącznikami, korygujących faktur z załącznikami oraz duplikatów tych faktur wraz z załącznikami (faktura elektroniczna) na zasadach ogólnych na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie


Proszę, aby proponowane zmiany umów, regulaminów, cenników, informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby COPiB Consultrix, informacji dotyczących wykonywania umów (w tym potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi na reklamację) były dostarczane na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie