Informacje

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu CONSULTRIX w Lublinie

Wykonuje:

pomiary natężenia oraz równomierności oświetlenia elektrycznego,

pomiary oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

ocenę ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki chemiczne,

ocenę ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne,

badanie i ocenę wartości wydatku energetycznego przy wykonywanych pracach,

pomiary skuteczności wentylacji,

badanie i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji instalacji i urządzeń, badanie stanu technicznego instalacji odgromowej, pomiar rezystancji uziemień (tzw. pomiary elektryczne),

Przepisy

Obowiązek badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy nakłada na pracodawcę Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166)

§3. Pracodawca zapewnia wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Obowiązek wykonywania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego nakłada na pracodawcę Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zmianami):

Art. 226. Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz.166 z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014 poz. 1542) – Załącznik nr 7

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 112)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmianami)