Polityka jakości i bezstronności

Polityka jakości i bezstronności

 Jakość jest podstawowym kryterium działań, podejmowanych przez pracowników Laboratorium ‘CONSULTRIX’ Centrum Ochrony Pracy i Biznesu Ewa Delmanowicz, co gwarantuje obiektywizm i wiarygodność tych działań oraz umacnia zaufanie klientów. Laboratorium zostało powołane do realizacji pomiarów i badań zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami własnymi i przepisami prawa.

Główne cele:

 • utrzymanie wysokiego poziomu jakości pomiarów i badań,
 • rzetelność, bezstronność, niezależność i wiarygodność uzyskiwanych wyników,
 • zaufanie Klientów do kompetencji personelu Laboratorium,
 • terminowa realizacja zleconych badań i pomiarów.

Cele realizowane są poprzez:

 • doświadczony i wykwalifikowany personel,
 • badania oraz pomiary wykonane metodami udokumentowanymi, gwarantującymi rzetelność wyników,
 • odpowiednie do badań wyposażenie, podlegające potwierdzeniu metrologicznemu,
 • udział w badaniach biegłości potwierdzających wiarygodność wyników badań,
 • szkolenia pracowników w celu utrzymania wysokich kompetencji technicznych personelu,
 • reagowanie na potrzeby zleceniodawców, kompetentną obsługę, dbałość o dobrą komunikację, rzetelność przekazywanych wyników badań,
 • zapoznanie wszystkich pracowników Laboratorium z dokumentacją systemową,
 • zapewnienie bezstronności i poufności informacji,
 • ciągłe doskonalenie stosowanych metod badawczych i pomiarowych.

Personel Laboratorium zobowiązany jest do:

 • profesjonalnej praktyki i oferowania wysokiej jakości usług świadczonych klientom,
 • rzetelnego i profesjonalnego spełniania wymagań zleceniodawców,
 • ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością,
 • zapewnienia niezbędnych zasobów do realizacji celów,
 • utrzymania sprawnego systemu komunikacji.

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu CONSULTRIX Ewa Delmanowicz deklaruje, że działalność prowadzona jest w sposób bezstronny, obiektywny i niezależny.

 

Ponadto deklaruje:

 • identyfikacje ryzyka w odniesieniu do bezstronności oraz zapobieganie sytuacjom, w których mógłby wystąpić konflikt interesów, identyfikacja ta obejmuje działalność Laboratorium, jego powiązania oraz powiązania personelu,
 • wolność od nacisków komercyjnych, finansowych, handlowych i innych, które mogłyby zagrażać bezstronności,
 • dobór personelu Laboratorium realizowany jest w sposób taki, aby eliminować potencjalne źródła stanowiące zagrożenie dla bezstronności,
 • dla pokrycia zobowiązań, będących konsekwencją oszacowanego ryzyka zagrażającemu bezstronności zapewnia odpowiednie zasoby,
 • w przypadku wystąpienia konfliktu interesów Laboratorium odstępuje od prowadzenia działalności laboratoryjnej,
 • w przypadku przekroczenia poziomu akceptowalnego ryzyka podejmowane są działania prowadzące do jego minimalizacji lub eliminacji,
 • jeżeli zidentyfikowano zostało ryzyko dla bezstronności Laboratorium, personel zdolny jest wykazać, w jaki sposób je minimalizuje bądź eliminuje,
 • zarządzanie ryzykiem zagrażającym bezstronności podlega okresowemu przeglądowi w celu zapewnienia jego przydatności i skuteczności,
 • Laboratorium samodzielnie podejmuje decyzje na podstawie obiektywnych badań oraz pomiarów,
 • Laboratorium nie prowadzi działalności, która mogłaby je narazić na zarzut braku bezstronności, obiektywizmu oraz poufności,
 • wszyscy pracownicy Laboratorium zobowiązani są do bezstronnego działania, nieulegania jakimkolwiek wpływom i naciskom, potwierdzają to pisemną deklaracją bezstronności
 • personel prowadzący działalność laboratoryjną ujawnia każdą znaną im sytuację, która może prowadzić do konfliktu interesów,
 • personel Laboratorium nie angażuje się w jakiekolwiek działania mogące kolidować z niezależnością, bezstronnością oraz rzetelnością prowadzonej działalności laboratoryjnej,
 • personel Laboratorium nie prowadzi szkoleń zewnętrznych,
 • personel Laboratorium nie prowadzi audytów wewnętrznych dla swoich Klientów oraz nie oferuje swoich usług w powiązaniu z organizacjami konsultacyjnymi,
 • personel Laboratorium nie sugeruje, że skorzystanie z usług Laboratorium mogłoby jakkolwiek korzystnie wpłynąć na wyniki badań i pomiarów
 • nie podzleca innych badań i pomiarów z wyjątkiem tych, które mogą nie mogą być wykonane przez Laboratorium CONSULTRIX
 • zachowanie poufności odnośnie uzyskanych informacji w trakcie realizacji swojej działalności, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem

Laboratorium ‘CONSULTRIX’ Centrum Ochrony Pracy i Biznesu Ewa Delmanowicz weryfikuje oraz ocenia wszelkie działania wskazujące na brak bezstronności.

 

                     Ewa Delmanowicz

                    Właściciel Firmy