Bezpłatne szkolenia

Informacja o bezpłatnych szkoleniach BHP

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” w Lublinie wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w ramach prewencji wypadkowej ZUS organizuje bezpłatne szkolenie BHP w terminie od 1 maja do 16 grudnia 2016r (lub do wyczerpania środków).

transport
przetwórstwo przemysłowe
handel hurtowy i detaliczny
naprawa pojazdów samochodowych i motocykli
opieka zdrowotna, pomoc społeczna i edukacja
pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
pracownicy inżynieryjno-techniczni
pracownicy administracyjno-biurowi
nauczyciele
personel medyczny, farmaceuci
pracownicy na stanowiskach robotniczych
osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
osoby wchodzące na rynek pracy – studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Szkolenia organizowane są w systemie dwudniowym (16godz. lekcyjnych) na podstawie tematyki zawartej w programach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz.U.Nr 180, poz.1860 z późń. zm.).
1. Sala szkoleniowa Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „Consultrix” ul. Projektowa 1 w Lublinie
2. Siedziba pracodawcy dla zorganizowanych grup pracowników (min. 30 osób)
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz.U.Nr 180, poz.1860 z późń. zm.).
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub e-mailowo.

Telefonicznie:
Sekretariat: 81 444 08 80
Dział szkoleń: 81 749 48 20 | 81 444 07 95

E-mail:
szkola@consultrix.pl
aneta@consultrix.pl

Terminy szkoleń

Brak wolnych miejsc na bezpłatne szkolenia okresowe BHP w 2016 roku.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenia w 2017 roku.

Bezpłatne szkolenia okresowe BHP

Terminy

Zapisz się

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

 1. regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy, a zwłaszcza aktualnych zmian w przepisach związanych z wykonywaną przez uczestników szkolenia pracy
 2. zagrożeń czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi
 3. zasad postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
 4. okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków oraz związanej z nimi profilaktyki.

Czas: 16 godzin lekcyjnych

BRAK TERMINU

Zapisz się
Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

 1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 3. problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 4. postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Czas: min. 8 godzin lekcyjnych

BRAK TERMINU

Zapisz się
Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

 1. regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy, a zwłaszcza aktualnych zmian w przepisach związanych z wykonywaną przez uczestników szkolenia pracy
 2. zagrożeń czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi
 3. zasad postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
 4. okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków oraz związanej z nimi profilaktyki.

Czas: 8 godzin lekcyjnych

BRAK TERMINU

Zapisz się

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacjeWyrażam zgodę na przetwarzanie przez COPiB Consultrix danych osobowych w celach marketingowych usług świadczonych przez COPiB Consultrix lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej.
TakNie


Wyrażam zgodę na używanie przez COPiB Consultrix (samodzielnie lub przez podmioty działające na jego zlecenie) automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) dla celów marketingu bezpośredniego przez COPiB Consultrix na podany przeze mnie numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach, konkursach i akcjach promocyjnych COPiB Consultrix środkami komunikacji elektronicznej, tj. e-mailem, SMS’em, MMs’em na podany przeze mnie powyżej adres e-mail oraz numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na wystawienie i przesyłanie przez COPiB Consultrix w formie elektronicznej faktur z załącznikami, korygujących faktur z załącznikami oraz duplikatów tych faktur wraz z załącznikami (faktura elektroniczna) na zasadach ogólnych na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie


Proszę, aby proponowane zmiany umów, regulaminów, cenników, informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby COPiB Consultrix, informacji dotyczących wykonywania umów (w tym potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi na reklamację) były dostarczane na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie