Nowe akty prawne

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy z dnia 15 listopada 2013r.
obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób z dnia 29 lipca 2013r.
obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 4 września 2013 r.
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.
ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.
obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym.
ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia ze wypadek w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.
obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin.
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które wchodzi w życie 23.10.2013 r.
ustawa z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin.
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks Wykroczeń.
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie badania sprawności technicznej opryskiwaczy.
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy.
obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  przy obsłudze żurawi.
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej o osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznie 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
ustawa z dnia 9 listopada 2012r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin.
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013r.
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia.
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzania.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszania, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
rozporządzenie z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia ze wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzenia.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin.
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw
ustawa z dnia 26 maja 2011r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.
ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.
obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010r. o sprostowaniu błędu (dot. statystycznej karty wypadku przy pracy).
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
ustawa z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie wysokości opłat czynności jednostek dozoru technicznego.
ustawa z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
ustawa z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw.
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011r.
rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2010r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne.
ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.
ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego.
ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitgo tekstu ustawy w systemie ubezpieczeń społecznych.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 września 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułem wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendium i dodatku aktywizacyjnego.
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
ustawa z dnia 1 lipca 2009r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorstw.
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
ustawa z dnia 8 maja 2009r. o zmianie ustawy Kodeksu pracy.
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 209r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych.
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
ustawa z dnia 22 maja 2009r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.
ustawa z dnia 7 maja 2009r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców.
ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu)
rozporządzenie z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów chemicznych.
obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
  1. pod poz. 349 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  2. pod poz. 350 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
  3. pod poz. 353 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkcyjnych żywność tradycyjna niezwierzęcego pochodzenia.
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego. (Od dnia 01.03.2009r do 31.05.2009r. – 6193,10zł)
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2009r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wskaźnika emerytur i rent w 2009r.
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009r.
ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw.
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.
ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych ustaw.
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Uwaga! Rozporządzenie określa wzór statystycznej karty wypadku przy pracy o symbolu Z-KW, sposób i terminy jej sporządzenia i przekazywania do właściwego urzędu statystycznego.

ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
obwieszenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zmieniony został art. 92 Kodeksu Pracy i z dniem 31 stycznia za czas niezdolności do pracy wskutek: 1. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dnia w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukonczył 50 rok życia – trwającej do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.
ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dot. między innymi urlopów macierzyńskich).
ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa.
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zawierające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2008r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie programu badań statystyki publicznej na 2008 rok.
obwieszczenie Ministerstwa Środowiska z dnia 15 października 2008r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2009.
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów.
ustawa z dnia 4 września 2008r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji (dot. operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych, operatora maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych i kamiennych i pokrewnych oraz montera rusztowań).
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
pod poz. 1062 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolną.
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego.
ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw.
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego (aktualna kwota 5902,72 zł).
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2008r. stosowanych przy zawieszeniu albo zmniejszeniu emerytur i rent.
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania … w drodze mandatu karnego.
  • pod poz. 849 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zgłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin;
  • pod poz. 848 Obwieszczenie Marszałka sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
pod poz. 499 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009r.
pod poz. 826 ustawa z dnia 30 maja 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.