Zmiany dotyczące sporządzania statystycznej karty wypadku przy pracy

Z dniem 6 lutego 2009r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. W sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 14 poz. 80). Rozporządzenie to określa nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy oraz sposób i terminy jej sporządzenia i przekazywania do urzędu statystycznego.

Wprowadzenie formy elektronicznej przekazywania statystycznej karty wypadku o symbolu Z-KW jest poważną zmianą w porównaniu do wcześniejszych uregulowań prawnych w tym zakresie. Wydaje się, że aktualna regulacja prawna jest bardziej czytelna w związku z wprowadzonymi zmianami do treści rozporządzenia i jego załączników.

Podstawą do sporządzenia statystycznej karty wypadku przy pracy jest protokół powypadkowy zatwierdzony przez pracodawcę, stwierdzającej, że dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Podstawa jest też karta wypadku powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego sporządzona zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. W sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzania (Dz.U. Nr 236, poz. 1992).

Podkreślić należy, że rejestracji statystycznej podlegają wszystkie wypadki przy pracy niezależnie od tego, czy powodowały niezdolność do pracy, czy też nie.

Wzór nowej statystycznej karty wypadku przy pracy określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. Wyżej wymienionego, a w załączniku nr 2 tegoż rozporządzenia zawarte są objaśnienia, klasyfikacji i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku.

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem statystyczną kartę wypadku należy przekazać w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Pamiętać jednak należy, że przekazywanie statystycznej karty wypadku przy pracy na portal sprawozdawczy jest możliwe po zarejestrowaniu się.

W tym celu powinno się wejść na stronę https://form.stat.gov.pl/zapis/ i aktywować konto. Zasady postępowania określone są w instrukcji dotyczącej postępowania w przypadku składania statystycznej karty wypadku przy pracy dostępnej na stronie http://form.stat.gov.pl/formularze/2009/formularze_incydentalne.htm.

Można jednak również sporządzać statystyczną kartę wypadku przy pracy w formie pisemnej, ale wysłać tylo na adres Urzedu Statystycznego w Bydgoszczy ul. Ks. Konarskiego 1, 85-066 Bydgoszcz, niezależnie od siedziby pracodawcy sporządzającego statystyczną kartę wypadku przy pracy.

Częśc I statystycznej karty nalezy sporządzić nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub, w którym sporządzono kartę wypadku. Statystyczną kartę wypadku z wyjątkiem jej części II, uzupełniającej, pracodawca powinien przekazać w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub, w którym sporządzono kartę wypadku do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Częśc II, uzupełniającą statystycznej karty wypadku należy przekazać również do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku w przypadku wypadku przy pracy w okresie ubezpieczenia wypadkowego.

Autor: Władysław Delmanowicz