COVID-19

COVID-19

AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZAKRESIE ZAGROŻENIA NA WIRUS SARS- CoV-2 I INNE CZYNNIKI BIOLOGICZNE WYSTĘPUJĄCE NA STANOWISKU PRACY

Rodzaj usługi Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto
Ocena ryzyka zawodowego ze względu na czynniki biologiczne 100,00 – 250,00 zł 123,00-307,50 zł

Zapoznaj się również z innymi usługami prowadzonymi  przez  COPiB „Consultrix”

UWAGA !

Obowiązek opracowania oceny ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwy czynnik biologiczny SARS-CoV-2  nakłada Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2020 poz. 2234)

§ 2. Pracodawcy dokonają aktualizacji:

1) oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, sporządzonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem:

a) w zakresie dotyczącym koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, – 10 stycznia 2021 r.

b) w pozostałym zakresie – do dnia 20 listopada 2021 r.

Rozporządzenie to dodatkowo nakłada na pracodawców obowiązek opracowania oceny ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne występujące w środowisku pracy.

Czy pandemia COVID-19 wpływa na obowiązki pracodawców związane z oceną ryzyka zawodowego?

Obowiązek ochrony zdrowia i życia pracujących przez zapewnienie przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, zgodnie przepisami art. 207 § 2 oraz art. 304 ustawy Kodeks Pracy, spoczywa:

  • na pracodawcy – w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, a także w stosunku do osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą w zakładzie pracy lub w miejscu wskazanym przez pracodawcę;
  • na przedsiębiorcy – w stosunku do osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, którym ten przedsiębiorca organizuje pracę.

W szczególności pracodawca/przedsiębiorca jest obowiązany:

  • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
  • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Działaniem kluczowym pracodawcy, stanowiącym punkt wyjścia dla działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracujących, jest dokonanie przez niego oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko. Przeprowadzając ocenę ryzyka zawodowego, pracodawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie czynniki występujące w środowisku pracy oraz związane z jej wykonywaniem.

W związku z epidemią COVID-19, w zakładach pracy pojawiło się nowe zagrożenie spowodowane przez szkodliwy czynnik biologiczny – wirus SARS-CoV-2.