Oferta cenowa i zlecenie – Laboratorium

OFERTA CENOWA / PRICE OFFER

Przeprowadzamy profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego zgodnie z Polskimi Normami PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania oraz PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

We prepare a professional occupational risk assessment in accordance with the Polish Standards PN-N-18001:2004 Occupational health and safety management systems – Requirements and PN-N-18002:2011 Occupational health and safety management systems – General guidelines for occupational risk assessment.

Rodzaj usług / Type of services

Rodzaj usług Cena netto
Pomiary natężenia oświetlenia 30,00 – 70,00 zł /stanowisko
Badanie i ocena wartości wydatku energetycznego 200,00 – 500,00zł /stanowisko
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 200,00 – 500,00 zł /stanowisko
Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne cena do uzgodnienia w zależności od ilości czynników biologicznych
Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki chemiczne cena do uzgodnienia w zależności od ilości czynników chemicznych
NOWOŚĆ! Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego dla pracowników wykonujących prace zdalną 190,00 zł /stanowisko
Uzupełnienie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy 50,00 – 100,00 zł /stanowisko
Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

• pomiary rezystancji obwodów 1-fazowych, 3-fazowych

• pomiar skuteczności zerowania pomiar pierwszy, pomiar następny

• sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego

W zależności od ilości punktów pomiarowych
Type of services in English
Net price
Testing and assessing the value of energy expenditure 500,00 zł per work position
Assessment of occupational risk at the workplace 400,00 zł per work position
Occupational risk assessment in exposure to harmful biological agents price to be agreed depending on the amount of biological factors
Occupational risk assessment in exposure to harmful chemical agents price to be agreed depending on the amount of chemical factors
Update of an existing occupational risk assessment for employees performing remote work 220,00 zł per work position
Completion of registers of factors harmful to health at workplaces 150,00 – 200,00 zł per work position

Usługi objęte są stawką VAT 23%, / Services are subject to the VAT rate of 23%,
Opracowanie dokumentacji z badań/pomiarów w cenie usługi / Preparation of test/measurement documentation included in the price of the service
Ceny pomiarów i badań czynników podlegają negocjacji w zależności od potrzeb indywidualnych Klienta / Prices for measurements and tests of factors are negotiable depending on the individual needs of the client

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty