Oferta cenowa i zlecenie – Laboratorium

Oferta cenowa
Laboratorium Badań Środowiska Pracy

Laboratorium Badań Środowiska Pracy posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, (certyfikat Nr AB 1176). W Laboratorium wdrożony jest system zarządzania zgodny z normą: PN-EN ISO/IEC 17025:2005 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Gwarantuje to najwyższą jakość wykonywanych badań oraz wiarygodność przedstawionych przez nas wyników pomiarów.

Przeprowadzamy profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego zgodnie z Polskimi Normami PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania oraz PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Rodzaj usług objętych akredytacją PCA

Rodzaj usług objętych akredytacją PCA Cena jednostkowa netto Punkt pomiarowy/ stanowisko
Pomiary poziomu hałasu 80,00 – 100,00 zł 1 punkt pomiarowy
Pomiary drgań mechanicznych 200,00 – 250,00 zł 1 stanowisko
Pomiary stężenia pyłu – frakcja wdychalna 90,00 – 150,00 zł 1 stanowisko
Pomiary stężenia pyłu – frakcja respirabilna 90,00 – 150,00zł 1 stanowisko
Pomiary warunków mikroklimatu 90,00 – 150,00 zł 1 punkt pomiarowy
Pomiary emisji hałasu pochodzącego od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych 400,00 – 1000,00 zł 1 punkt pomiarowy
Pobieranie próbek powietrza do oceny narażenia na szkodliwe dla zdrowia czynniki chemiczne nieorganiczne 100,00 – 500,00zł 1 stanowisko

Rodzaj usług nie objętych akredytacją

Rodzaj usług nie objętych akredytacją Cena netto
Pomiary natężenia oświetlenia 15,00 – 30,00 zł /stanowisko
Pomiary hałasu w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 500,00 – 1000,00 zł /punkt pomiarowy
Pomiary hałasu drogowego 500,00 – 1000,00 zł /punkt pomiarowy
Pomiary skuteczności wentylacji 100,00 – 400,00 zł /pomieszczenie
Badanie i ocena wartości wydatku energetycznego 200,00 – 500,00zł /stanowisko
Ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe 200,00 – 300,00 zł /stanowisko
Ocena ergonomii stanowiska pracy 200,00 – 500,00 zł /stanowisko
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 200,00 – 500,00 zł /stanowisko
Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne 100,00 zł /czynnik
Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki chemiczne 100,00 zł /czynnik
Wykonanie instrukcji stanowiskowej, BHP, maszyn oraz urządzeń 150,00 – 300,00 zł
Identyfikacja czynników szkodliwych na st. pracy 50,00 – 100,00 zł w zakładzie
Założenie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia 100,00 zł /stanowisko
Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

• pomiary rezystancji obwodów 1-fazowych, 3-fazowych

• pomiar skuteczności zerowania pomiar pierwszy, pomiar następny

• sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego
(ceny uzależnione od ilości oraz rodzaju punktów pomiarowych)

8,00 – 10,00 zł / punkt pomiarowy
3,00 – 5,00 zł / punkt pomiarowy
20,00 – 25,00 / punkt pomiarowy
Wykonanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (w tym instalacji, sieci, silników, spawarek i innych) 400,00 – 500,00 zł
Przegląd kwalifikacyjny kotłów c.o. 400,00 – 500,00 zł /urządzenie
Wykonanie instrukcji eksploatacji kotłów c.o. 400,00 – 550,00 zł /urządzenie
Okresowa kontrola obiektu budowlanego – przegląd roczny (z wypełnieniem książki obiektu budowlanego – art. 62 Prawa budowlanego) od 550,00 zł – cena uzależniona od wielkości obiektu
Okresowa kontrola obiektu budowlanego – przegląd pięcioletni (z wypełnieniem książki obiektu budowlanego – art. 62 Prawa budowlanego) od 800,00 zł – cena uzależniona od wielkości obiektu

Usługi objęte są stawką VAT 23%,
Opracowanie dokumentacji z badań/pomiarów w cenie usługi
Ceny pomiarów i badań czynników podlegają negocjacji w zależności od potrzeb indywidualnych Klienta

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Do pobrania