Okresowe w zakresie BHP

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu CONSULTRIX Ewa Delmanowicz posiada Ośrodek Ustawicznego Szkolenia wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublina pod Nr 194/P/N oraz zarejestrowany jako jednostka szkoleniowa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod nr ewid. 2.06/00113/2005, posiada także akredytację Regionalnego Ośrodka BHP Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Ośrodek posiada własne zaplecze techniczne i organizacyjne do prowadzenia działalności szkoleniowej. Dysponujemy nowoczesną salą szkoleniową wyposażoną w sprzęt taki jak: tablica i rzutnik multimedialny, nagłośnienie, flipchart.

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry dydaktycznej w skład której wchodzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy, cieszący się uznaniem praktycy, eksperci CIOP – PIB w Warszawie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) określa szkolenia:

Instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy – czytaj dalej…

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba kierująca pracownikami
/osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz być przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego/

Szkolenia okresowe bhp dla:
1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji
4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby
5) pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych
6) pracownicy niewymienieni w pkt 1-5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie w/w szkolenia okresowe bhp z wyjątkiem pkt. 2  można odbyć metodą samokształcenia kierowanego – zobacz 

REGULAMIN

uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych w Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX”

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” w Lublinie wprowadza regulamin, który zawiera działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników szkolenia, pracowników firmy oraz innych osób przebywających w budynku. Działania te są zgodne Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz obowiązującymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby zgłoszone wcześniej na szkolenie w COPiB CONSULTRIX za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej lub telefonicznie.
 2. W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów typowych dla COVID-19 (gorączka kaszel, duszności, utrata smaku) i nie będące w trakcie kwarantanny.
 3. W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie miały kontaktu z osobą chorą na COVID-19 oraz osobą przebywającą na kwarantannie z powodu podejrzenia obecności COVID-19 w okresie ostatnich 14 dni przed szkoleniem.
 4. Po wejściu do budynku każda osoba zostaje poddana pomiarowi temperatury ciała. Osoby z podwyższoną temperaturą (powyżej 37,5°C) nie zostaną wpuszczone do budynku.
 5. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk płynem do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu do budynku.
 6. Wszyscy uczestnicy szkolenia muszą zakrywać usta i nos na terenie całego obiektu.
 7. Do sali szkoleniowej mogą wejść tylko osoby zweryfikowane wcześniej przez pracownika COPiB CONSULTRIX.
 8. W sali szkoleniowej należy zajmować miejsca wskazane przez pracownika COPiB CONSULTRIX.
 9. Należy zachować dystans społeczny – co najmniej 2 m odległości między uczestnikami oraz ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy sobą.
 10. Uczestnikom szkolenia nie wolno przemieszczać się po obiekcie w sposób dowolny, z wyjątkiem zaspokojenia podstawowych potrzeb.
 11. Wychodząc z sali szkoleniowej otrzymane wcześniej długopisy należy zwrócić do pojemnika oznaczonego „DŁUGOPISY DO DEZYNFEKCJI”.
 12. Zalecamy częste dezynfekowanie rąk, szczególnie w przypadku przemieszczania się po budynku lub korzystania
  z toalety.
 13. Zalecamy bieżące śledzenie oraz stosowanie się do informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

Szkolenia okresowe BHP

Termin

Pracodawców i osób kierujących pracownikami
szkolenie metodą samokształcenia kierowanego z 1-dniowymi konsultacjami
(stacjonarnie / on-line MS TEAMS)

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – zobacz

Czas: 16 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
-> pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy
-> później co 5 lat

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy, w tym aktualnych zmian w przepisach związanych z wykonywaną pracą przez uczestników szkolenia
zagrożeń czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi
organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
analizy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka
organizacji i metodyki szkolenia w zakresie bhp oraz kształtowania  bezpiecznych zachowań pracowników procesach pracy
zasad postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy
problemów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp zgodnie z w/w rozporządzeniem.

30/07/2024 g.10:00

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

Pracowników inżynieryjno – technicznych
szkolenie metodą samokształcenia kierowanego z 1-dniowymi konsultacjami
(stacjonarnie / on-line MS TEAMS)

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – zobacz

Czas: 16 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń dla pracowników inżynieryjno-technicznych w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji:
-> pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy
-> później co 5 lat

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy, w tym aktualnych zmian w obowiązujących przepisach,
zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy
kształtowania warunków pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii
nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bhp
zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp zgodnie z w/w rozporządzeniem.

samokształcenie kierowane

Zapisz się online

Pracowników administracyjno-biurowych
(stacjonarnie / on-line MS TEAMS)

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – zobacz

Czas: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń dla pracowników administracyjno-biurowych:
-> pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy
-> później co 6 lat

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
wybranych regulacji prawnych z zakresu prawa pracy dot. bhp
postępu w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
problemów związanych z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp zgodnie z w/w rozporządzeniem.

30/07/2024 g. 10:00

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

Nauczycieli
(stacjonarnie / on-line MS TEAMS)

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – zobacz

Czas zajęć: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń dla nauczycieli:
-> pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy
-> później co 5 lat

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
wybranych regulacji prawnych z zakresu prawa pracy dot. bhp
postępowania w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przez zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
problemów związanych z organizacją stanowisk pracy nauczycieli, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp zgodnie z w/w rozporządzeniem.

30/07/2024 g. 10:00

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

Lekarzy, personelu medycznego, lekarzy weterynarii, techników weterynarii
(stacjonarnie / on-line MS TEAMS)

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – zobacz

Czas zajęć: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń dla personelu medycznego:
-> pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy
-> później co 5 lat

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
wybranych regulacji prawnych z zakresu prawa pracy dot. bhp
postępu w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
problemów związanych z organizacją stanowisk pracy personelu medycznego z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp zgodnie z w/w rozporządzeniem.

30/07/2024 g. 10:00

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

Bibliotekarzy, psychologów, pedagogów, egzaminatorów, terapeutów zajęciowych, inspektorów i podinspektorów
(stacjonarnie / on-line MS TEAMS)

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – zobacz

Czas zajęć: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń dla weterynarzy:
-> pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy
-> później co 5 lat

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
wybranych regulacji prawnych z zakresu prawa pracy dot. bhp
postępu w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
problemów związanych z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp zgodnie z w/w rozporządzeniem.

30/07/2024 g. 10:00

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
(stacjonarnie)

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – zobacz

Czas zajęć: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:
-> pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy
-> później co rok – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników
-> lub co 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy, a zwłaszcza aktualnych zmian w przepisach związanych z wykonywaną przez uczestników szkolenia pracy
zagrożeń czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi
zasad postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków oraz związanej z nimi profilaktyki

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp zgodnie z w/w rozporządzeniem.

22/07/2024
lub 31/07/2024
g. 10:00

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ 22/07/2024
POBIERZ KARTĘ 31/07/2024

Dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby – szkolenie metodą samokształcenia kierowanego z 1-dniowymi konsultacjami
(stacjonarnie / on-line MS TEAMS)

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – zobacz

Czas zajęć: 32 godziny lekcyjne
Częstość szkoleń dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby:
-> co 5 lat

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
regulacji prawnych z zakresu prawa pracy dot. bhp, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej w kształtowaniu warunków pracy
metod identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń (oceny ryzyka zawodowego)
metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w pracy
wymagań bhp dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych – profilaktyka
zadań i uprawnień służby bhp oraz metody pracy tej służby
organizacji, popularyzacji i metod szkolenia w zakresie bhp pracy
zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
problemów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp zgodnie z w/w rozporządzeniem.

31/07/2024 g. 10:00

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

Społecznych Inspektorów Pracy i nowowybranych SIP

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. 1983 Nr 35 poz. 163, z późn. zm.) – zobacz

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o SIP pracodawca jest zobowiązany zapewnić Społecznym Inspektorom Pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań tj.:
zapewnienie możliwości szkoleń i pokrywanie ich kosztów
zakup książek zaleceń i uwag SIP
zaopatrzenie w przepisy z zakresu prawa pracy i bhp (prenumerata prasy fachowej)
zapewnienie środków na niezbędne podróże służbowe
wyposażenie w ochrony osobiste, odzież i obuwie robocze

Czas szkolenia: 16 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń dla społecznych inspektorów pracy:
-> zalecane co 5 lat

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
zagadnień prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach kp oraz przepisach wykonawczych
zagadnień technicznej ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży, z której wywodzą się społeczni inspektorzy pracy
analiz przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
dochodzeń powypadkowych
zasad udzielania i organizacji pierwszej pomocy
metodyki kontroli zagadnień technicznej i prawnej ochrony pracy
organów państwowej kontroli nad warunkami pracy

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zbieramy grupę

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – zobacz

Czas zajęć: 64 godziny lekcyjne
Częstość szkoleń dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp:
-> zalecane co 5 lat

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
regulacji prawnych z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej w kształtowaniu warunków pracy
metod identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń (ocena ryzyka zawodowego)
metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w pracy
wymagań bhp dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
ustaleń okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych – profilaktyka
zadań i uprawnień służby bhp oraz metody pracy tej służby
organizacji, popularyzacji i metod szkolenia w zakresie bhp
zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
problemów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z w/w rozporządzeniem.

zbieramy grupę

Zapisz się online

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacjeWyrażam zgodę na przetwarzanie przez COPiB Consultrix danych osobowych w celach marketingowych usług świadczonych przez COPiB Consultrix lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej.
TakNie


Wyrażam zgodę na używanie przez COPiB Consultrix (samodzielnie lub przez podmioty działające na jego zlecenie) automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) dla celów marketingu bezpośredniego przez COPiB Consultrix na podany przeze mnie numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach, konkursach i akcjach promocyjnych COPiB Consultrix środkami komunikacji elektronicznej, tj. e-mailem, SMS’em, MMs’em na podany przeze mnie powyżej adres e-mail oraz numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na wystawienie i przesyłanie przez COPiB Consultrix w formie elektronicznej faktur z załącznikami, korygujących faktur z załącznikami oraz duplikatów tych faktur wraz z załącznikami (faktura elektroniczna) na zasadach ogólnych na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie


Proszę, aby proponowane zmiany umów, regulaminów, cenników, informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby COPiB Consultrix, informacji dotyczących wykonywania umów (w tym potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi na reklamację) były dostarczane na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie