Szkolenia wstępne – instruktaż ogólny

PRZEPROWADZAMY SZKOLENIA WSTĘPNE – INSTRUKTAŻ OGÓLNY
dla pracowników zatrudnionych w firmach, które nie posiadają własnej Służby BHP.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późń. zm. 3).
Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu wg programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk,potwierdzone na piśmie w karcie szkolenia wstępnego i obejmuje:

  1. szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny),
  2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Szkolenie wstępne odbywają (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

SZKOLENIE WSTĘPNE
I  etap
INSTRUKTAŻ
OGÓLNY
Instruktaż ogólny powinien zapoznać z:

  • podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
  • z przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  • z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Instruktaż ogólny przeprowadzamy po uprzednim uzgodnieniu dogodnego terminu szkolenia.

COPiB  CONSULTRIX

Aleja Kraśnicka 35
20-718 Lublin

II etap
INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY
Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać z:

  • czynnikami środowiska pracy na stanowiskach pracy,
  • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.Instruktaż stanowiskowy kończy sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP-podstawa dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca (osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i zawodowe doświadczenie oraz przeszkolenie z metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego).