Samokształcenie

Korespondencyjne szkolenia

Prowadzimy korespondencyjne szkolenia okresowe w systemie samokształcenia kierowanego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych w różnych zakładach pracy.

Wymienione szkolenia są zgodne z aktualnie ogłoszonymi przepisami, a w tym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z póź. zm.).

Zaletą tej formy szkolenia jest fakt, że nauka i egzamin odbywają się w czasie dostosowanym do potrzeb i możliwości każdego uczestnika bez oderwania od pracy, a koszty szkolenia mogą być rozłożone zarówno w czasie jak i w odniesieniu do ilości osób szkolonych.

Szkolenia odbywają się w następujących etapach:

 1. pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
 2. pracownicy inżynieryjno-techniczni
 3. projektanci, konstruktorzy
 4. pracownicy służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
 5. pracownicy administracyjno-biurowi
 6. nauczyciele
 7. personel medyczny
 8. farmaceuci

Szkolenia organizowane są na podstawie tematyki zawartej w programach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz.1860 z późń. zm.).

 1. Zleceniodawca przesyła do Ośrodka podpisane zlecenie.
 2. Zleceniodawca załącza wykaz uczestników szkolenia (imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe).
 3. Ośrodek przesyła pocztą elektroniczną Zleceniodawcy materiały szkoleniowe oraz test egzaminacyjny. Istnieje możliwość wysłania materiałów szkoleniowych w postaci papierowej.
 4. Zleceniodawca przesyła do uczestników szkolenia otrzymane materiały szkoleniowe.
 5. Zleceniodawca rozwiązane testy odsyła do Ośrodka na adres mailowy szkolenia@consultrix.pl lub przesyła za pośrednictwem poczty.
 6. Testy egzaminacyjne sprawdza komisja egzaminacyjna.
 7. Na podstawie protokołu egzaminacyjnego wystawiane są zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na drukach określonych przez Ministra Gospodarki i Pracy.
 8. Zaświadczenia przesyłane są do Zleceniodawcy za pośrednictwem poczty.
Nazwa szkolenia w formie samokształcenia kierowanego Cena szkolenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 110,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp 550,00 zł/os.
Szkolenia okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych 110,00 zł/os.
Szkoleni okresowe bhp dla projektantów, konstruktorów itp. 110,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby 250,00 zł/os.
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego 90,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych 35,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli 35,00 zł/os.
Szkoleni okresowe bhp dla farmaceutów 35,00 zł/os.
Szkoleni okresowe bhp dla personelu medycznego 35,00 zł/os.