Szkolenia PPOŻ. / Pierwsza Pomoc / Inne

Szkolenia PPOŻ / I pomoc / Inne

Terminy

Zapisz się

Podstawa prawna: art. 2091 Kodeksu Pracy.

Czas zajęć: od 8 do 16 godzin lekcyjnych

2018

Zapisz się

Podstawa prawna: art. 2091 Kodeksu Pracy.

Czas zajęć: 8 godzin lekcyjnych

15 listopada 2018
godz. 10.00

Zapisz się
Zgodnie z § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 80, poz. 1860 z późn. zm.) – szkolenia stanowiskowe pracowników mogą być przeprowadzane tylko przez te osoby spośród kierownictwa, które posiadają przeszkolenie z zakresu metod prowadzenia instruktażu.

Program szkolenia obejmuje między innymi:

  • Zasady nauczania dorosłych i metody organizacji pracy metodyczno – dydaktycznej.
  • Zasady przygotowania szczegółowego programu instruktażu stanowiskowego łącznie z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.
  • Formy i metody pokazu przez inspektora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy.
  • Zasady zlecania próbnego wykonania zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora i organizacja samodzielnej pracy pracownika pod nadzorem.

Czas zajęć: 8 godzin lekcyjnych

 2018

Zapisz się

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679)

Czas zajęć: 8 godzin lekcyjnych

19 października 2018
godz. 10.00

Zapisz się
Podstawa prawna: Kodeks Pracy.

Czas: od 8 do 16 godzin lekcyjnych.

2018

Zapisz się
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243, poz. 1626 z późn. zm.)

Czas: od 8 do 16 godzin lekcyjnych

2018

Zapisz się

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacjeWyrażam zgodę na przetwarzanie przez COPiB Consultrix danych osobowych w celach marketingowych usług świadczonych przez COPiB Consultrix lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej.
TakNie


Wyrażam zgodę na używanie przez COPiB Consultrix (samodzielnie lub przez podmioty działające na jego zlecenie) automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) dla celów marketingu bezpośredniego przez COPiB Consultrix na podany przeze mnie numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach, konkursach i akcjach promocyjnych COPiB Consultrix środkami komunikacji elektronicznej, tj. e-mailem, SMS’em, MMs’em na podany przeze mnie powyżej adres e-mail oraz numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na wystawienie i przesyłanie przez COPiB Consultrix w formie elektronicznej faktur z załącznikami, korygujących faktur z załącznikami oraz duplikatów tych faktur wraz z załącznikami (faktura elektroniczna) na zasadach ogólnych na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie


Proszę, aby proponowane zmiany umów, regulaminów, cenników, informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby COPiB Consultrix, informacji dotyczących wykonywania umów (w tym potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi na reklamację) były dostarczane na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie