Szkolenia PPOŻ. / I Pomoc / Inne

Szkolenia

Termin

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
i obsługi defibrylatora AED

 

Podstawa prawna: art. 2091 Kodeksu Pracy – zobacz

Czas: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:
-> zalecana cykliczność w celu przypomnienia wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Ilość przeszkolonych osób powinna być dostosowana do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
skutecznego wzywania pomocy
oceny poszkodowanego
metod resuscytacji krążeniowo-oddechowej
zasad udzielania pierwszej pomocy przy złamaniach, ran ciętych, kłutych, szarpanych, kąsanych oraz zatruciach
bezpiecznego transportu poszkodowanego

Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb Zleceniodawcy.
Szkolenia przeprowadzane są przez Ratowników Medycznych z naciskiem na zajęcia praktyczne
z użyciem fantomu, maseczek jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i unieruchamiających.

Na życzenie Klienta w części praktycznej szkolenia prezentujemy udzielanie pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

23/07/2024 g. 9.00

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

Szkolenie przeciwpożarowe dla osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Podstawa prawna: art. 2091 Kodeksu Pracy – zobacz

Czas: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń w zakresie ppoż.:
-> zalecana cykliczność w celu odświeżenia wiedzy.

Ilość przeszkolonych osób
powinna być dostosowana do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Szkolenie obejmuje tematykę zgodnie z §3 art. 2091 KP uwzględniającą zagadnienia uzależnione od rodzaju i poziomu zagrożeń występujących w zakładach pracy, w tym:
zasady ewakuacji ludzi i mienia
sposoby postępowania na wypadek pożaru
rodzaje i zastosowanie sprzętu gaśniczego
postępowanie z materiałami niebezpiecznymi w świetle ochrony ppoż.

Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb Zleceniodawcy.
Zajęcia prowadzi Starszy Kapitan Państwowej Straży Pożarnej (w stanie spoczynku).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zbieramy grupę

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Podstawa prawna: § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 80, poz. 1860 z późn. zm.) – zobacz

Zgodnie z w/w rozporządzeniem szkolenia stanowiskowe pracowników mogą być przeprowadzane tylko przez te osoby spośród kierownictwa, które posiadają przeszkolenie z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Czas: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego:
-> zalecana cykliczność w celu odświeżenia wiedzy.

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
zasad nauczania dorosłych i metody organizacji pracy metodyczno – dydaktycznej
zasad przygotowania szczegółowego programu instruktażu stanowiskowego łącznie z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy
form i metod pokazu przez inspektora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy
zasad zlecania próbnego wykonania zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora i organizacja samodzielnej pracy pracownika pod nadzorem

Zajęcia uwzględniają część praktyczną sporządzania programów instruktaży stanowiskowych odpowiednich do stanowisk pracy.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zbieramy grupę

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

Szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania gazów medycznych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679)

Czas: 8 godzin lekcyjnych

zbieramy grupę

Zapisz się online

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania występowania mobbingu w zakładach pracy

Podstawa prawna: Art. 943 Kodeks Pracy – zobacz

Czas: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń z zakresu przeciwdziałania występowania mobbingu:
-> zalecana cykliczność w celu odświeżenia wiedzy.

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
regulacje prawne związane z mobbingiem
rodzaje mobbingu
przyczyny, przebieg i skutki mobbingu

Szkolenie zawiera przykładowe procedury przeciwdziałania mobbingowi.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zbieramy grupę

Zapisz się online

Specjalistyczne szkolenie dotyczące zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414) – zobacz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134) – zobacz

Czas: 6 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń  dotyczących zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego:
-> zalecana cykliczność w celu odświeżenia wiedzy.

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
Regulacji prawnych związanych z prawem budowlanym
Zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego
Zastosowania książki obiektu budowlanego w praktyce

Zajęcia uwzględniają część praktyczną w zakresie zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zbieramy grupę

Zapisz się online

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacjeWyrażam zgodę na przetwarzanie przez COPiB Consultrix danych osobowych w celach marketingowych usług świadczonych przez COPiB Consultrix lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej.
TakNie


Wyrażam zgodę na używanie przez COPiB Consultrix (samodzielnie lub przez podmioty działające na jego zlecenie) automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) dla celów marketingu bezpośredniego przez COPiB Consultrix na podany przeze mnie numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach, konkursach i akcjach promocyjnych COPiB Consultrix środkami komunikacji elektronicznej, tj. e-mailem, SMS’em, MMs’em na podany przeze mnie powyżej adres e-mail oraz numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na wystawienie i przesyłanie przez COPiB Consultrix w formie elektronicznej faktur z załącznikami, korygujących faktur z załącznikami oraz duplikatów tych faktur wraz z załącznikami (faktura elektroniczna) na zasadach ogólnych na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie


Proszę, aby proponowane zmiany umów, regulaminów, cenników, informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby COPiB Consultrix, informacji dotyczących wykonywania umów (w tym potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi na reklamację) były dostarczane na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie