Informacje

Laboratorium Badań Środowiska Pracy

Laboratorium Badań Środowiska Pracy przeprowadza pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy. Ponadto Laboratorium przeprowadza pomiary emisji hałasu do środowiska pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

loga_pca3

W Laboratorium Badań Środowiska Pracy wdrożony jest system zarządzania zgodny z normą:
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Na dokonywanie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz hałasu środowiskowego Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, nr certyfikatu: AB 1176

Zakres akredytacji (sprawdź)

Badania i pomiary objęte akredytacją:

  • pomiary stężenia pyłu, w tym: frakcji wdychalnej, frakcji respirabilnej,
  • pomiary poziomu dźwięku,
  • pomiary warunków mikroklimatu (umiarkowanego, gorącego).
  • pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych,
  • drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
  • drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Badania i pomiary wykonujemy zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i normami

Do wykonywania pomiarów czynników uciążliwych i szkodliwych stosowane są przyrządy pomiarowe I i II klasy dokładności renomowanych firm krajowych i zagranicznych, posiadające aktualne świadectwa wzorcowania. Wyposażenie pomiarowe laboratorium objęte jest programem wzorcowania zewnętrznego i sprawdzania wewnętrznego w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Laboratorium Badań Środowiska Pracy wykonuje również (poza zakresem akredytacji)

pomiary natężenia oraz równomierności oświetlenia elektrycznego,

pomiary oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

ocenę ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki chemiczne,

ocenę ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne,

ocenę pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,

badanie i ocenę wartości wydatku energetycznego przy wykonywanych pracach,

pomiary skuteczności wentylacji,

ocenę ergonomii stanowisk pracy,

pomiary elektryczne (badanie i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji instalacji i urządzeń, badanie stanu technicznego instalacji odgromowej, pomiar rezystancji uziemień),

instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych,

przeglądy kwalifikacyjne kotłów c.o.,

instrukcje eksploatacji kotłów c.o.,

okresowe kontrole obiektów budowlanych przeglądy roczne i pięcioletnie (z wypełnieniem księgi obiektu budowlanego art. 62 Prawa budowlanego),

zakładanie rejestrów wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166).

Przepisy

Obowiązek wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych nakłada na pracodawcę art. 227 § 1, pkt. 2 Kodeksu Pracy:
Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, jest zobowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Obowiązek wykonywania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego nakłada na pracodawcę art. 226 Kodeksu Pracy:
Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1040).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1186).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. 2018 poz. 1286).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014 poz. 1542) – Załącznik nr 7

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 112)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065)

PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

PN-N-01307:1994. Hałas. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące przeprowadzania pomiarów.

PN-EN ISO 9612:2011. Akustyka. Wyznaczania zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna. Strategia 1.

PN-EN 14253+A1:2011 Drgania mechaniczne. Pomiar i obliczanie zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka dla potrzeb ochronnych zdrowia. Wytyczne praktyczne.

PN-EN ISO 5349-1:2004 Drgania mechaniczne. Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN ISO 5349-2:2004 Drgania mechaniczne. Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne. Część 2: Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy.

PN-EN ISO 5349-1/A1:2015 Zmiana do Normy Drgania mechaniczne. Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne. Część 2: Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy.

PN-Z-04008-7:2002 +Az 1:2004. Ochrona czystości powietrza. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników.

PN-EN 689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

PN-91/Z-04030/05. Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno – wagową.

PN-91/Z-04030/06. Oznaczanie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno – wagową.

PN-N-01341:2000. Hałas środowiskowy- Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego

PN-ISO 1996-1:2006. Akustyka- Opis i pomiar hałasu środowiskowego. Część 1: Wielkość i podstawowe procedury oceny.

PN-ISO1996-2:1999 /A1:2002. Akustyka- Opis i pomiar hałasu środowiskowego. Część 2: Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.

PN-ISO 1996-3:1999. Akustyka- Opis i pomiar hałasu środowiskowego. Część 3: Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.

PN-EN ISO 7730:2006. Ergonomia środowiska termicznego- Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego.

PN-EN ISO 7243:2018-01 Ergonomia środowiska termicznego. Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT

PN-N-18002:2011. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

PN-EN 12464 – 1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

PN-EN 12464 – 2:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.

PN-83/E-04040.03. Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natężenia oświetlenia

PN-84/E-02033. Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 12599:2002. Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12599:2002/AC:2004. Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.