Polityka Prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
DLA KLIENTÓW COPIB „CONSULTRIX”

Administrator i dane kontaktowe administratora

Administratorem danych osobowych jest Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” Ewa Delmanowicz, ul. Projektowa 1,  20-209 Lublin

Kontakt z administratorem w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail szkola@consultrix.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

 

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „Consultrix” Ewa Delmanowicz z siedzibą w Lublinie przy ul. Projektowej 1, posługującym się numerem NIP 712-202-10-01 i REGON 431208669 o numerze Ewidencji Działalności Gospodarczej 21686, które przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie consultrix.pl.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Przetwarzanie danych

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 • Wykonania zlecenia bądź realizacji zlecenia – podstawą prawną przetwarzania
  jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania zlecenia,
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi ze współpracy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia oraz wykonywania zlecenia.
Bez podania danych zawarcie oraz wykonywanie zlecenia nie jest możliwe.

 Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe w związku z zwarciem zlecenia będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

PANI/PANA PRAWA:

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

Jeżeli Pani/Pana sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, usuniemy Pani/Pana dane wobec wykorzystania, których został wniesiony sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. została wycofana określona zgoda, w zakresie jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Pani/Pana zgodę,
 2. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 3. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania Pani/Pana danych w celach marketingowych,
 4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgodny, możemy zachować pewnie dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Prawo do ograniczenie przetwarzania danych

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda Pani/Pan ograniczenia ich wykorzystywania;
 2. gdy dane osobowe Pani/Pana przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Pani/Panu w celu ustalenia, dochodzenie lub obrony roszczeń;
 3. gdy został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystania Pani/Pana danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację ochrona Pani/Pana interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.

Prawo do sprostowania danych

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.
W odniesieniu do danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłaszania do nas skargi, zapytania i wniosków dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień. 

Jeżeli uważa, Pani/Pan że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych

 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • www.youtube.com

[administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

 • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • zopim.com [administrator cookies: Zopim Technologies Pte Ltd z siedzibą w Singapurze]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.