Okresowe w zakresie BHP

Szkolenia okresowe BHP

Terminy

Zapisz się

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Czas: 16 godzin lekcyjnych

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

 1. regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy, a zwłaszcza aktualnych zmian w przepisach związanych z wykonywaną przez uczestników szkolenia pracy
 2. zagrożeń czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi
 3. zasad postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
 4. okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków oraz związanej z nimi profilaktyki.

24 kwietnia 2018
godz. 10.00

Zapisz się

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Czas: 16 godzin lekcyjnych

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

 1. regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy, a zwłaszcza aktualnych zmian w obowiązujących przepisach,
 2. zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy
 3. kształtowania warunków pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii,
 4. innych zagadnień określonych przepisami bhp.

24 kwietnia 2018
godz. 10.00

Zapisz się

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Czas: 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

 1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 3. problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 4. postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

30 maja 2018
godz. 10.00

Zapisz się

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Czas zajęć: 8 godzin lekcyjnych

Program szkolenia obejmuje:

 1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nauczycieli
 2. postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przez zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 3. problemy związane z organizacją stanowisk pracy nauczycieli, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 4. postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

30 maja 2018
godz. 10.00

Zapisz się

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Czas zajęć: 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

 1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 3. problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 4. postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

30 maja 2018
godz. 10.00

Zapisz się

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Czas zajęć: 8 godzin lekcyjnych

Program obejmuje:

 1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy personelu medycznego z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 4. postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

30 maja 2018
godz. 10.00

Zapisz się

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Czas zajęć: 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

 1. regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy, a zwłaszcza aktualnych zmian w przepisach związanych z wykonywaną przez uczestników szkolenia pracy
 2. zagrożeń czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi
 3. zasad postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
 4. okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków oraz związanej z nimi profilaktyki.

27 kwietnia 2018
godz. 10.00

Zapisz się

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Czas zajęć: 32 godziny lekcyjne

Program szkolenia obejmuje:

 1. regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP),
 2. ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna),
 3. metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 4. metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy,
 5. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 6. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 7. analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka,
 8. zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby,
 9. organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp,
 10. zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 11. problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

 7, 14, 21 czerwca 2018
godz. 10.00

Zapisz się

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. 1983.35.163, z późn. zm.)

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność społecznej inspekcji pracy jest ustawa z dnia 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy  (Dz.U. nr 35, poz. 163, z późn. zm.). Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o SIP pracodawca jest zobowiązany zapewnić Społecznym Inspektorom Pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań. W tym mieści się:

 • zapewnienie możliwości szkoleń i pokrywanie kosztów związanych ze szkoleniem SIP;
 • zakup książek zaleceń i uwag sip;
 • przeszkolenie podstawowe i szkolenia okresowe sip;
 • prenumerata prasy fachowej;
 • zaopatrzenie sip w przepisy (z zakresu prawa pracy i bhp);
 • zapewnienie środków na niezbędne podróże służbowe;
 • wyposażenie sip w ochrony osobiste, odzież i obuwie robocze.

Szkolenie dla nowowybranych społecznych inspektorów pracy:
Czas szkolenia: 24 godziny lekcyjne
Tematy:

 1. System nadzoru nad warunkami pracy w RP.
 2. Zagadnienia prawnej ochrony pracy.
 3. Zagadnienia technicznej ochrony pracy.
 4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
 5. Zagadnienia funkcjonowania sip.
 6. Zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społecznymi inspektorami pracy.
 7. Podstawowe zagadnienia higieny pracy.

Szkolenie okresowe dla społecznych inspektorów pracy:
Czas szkolenia: 16 godzin lekcyjnych
Tematy:

 1. Zagadnienia prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach kp oraz przepisach wykonawczych.
 2. Zagadnienia technicznej ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży, z której wywodzą się społeczni inspektorzy pracy.
 3. Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 4. Dochodzenie powypadkowe.
 5. Zasady udzielania i organizacja pierwszej pomocy.
 6. Metodyka kontroli zagadnień technicznej i prawnej ochrony pracy.
 7. Organy państwowej kontroli nad warunkami pracy.

7, 14 czerwca 2018
godz. 10.00

Zapisz się

Podstawa prawna: §6 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Czas zajęć: 64 godziny lekcyjne

Program szkolenia obejmuje:

 1. regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).
 2. ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)
 3. metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 4. metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 5. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
 6. ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 7. analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka
 8. zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby
 9. organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp
 10. zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 11. problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Rozpoczęcie kursu
7 czerwca 2018
godz. 10.00

Zapisz się

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje