Polityka jakości

Polityka jakości

W celu zagwarantowania właściwej jakości wykonywanych badań wprowadzamy do Laboratorium Badań Środowiska Pracy, zwanym dalej Laboratorium, system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 i zobowiązuję Kierownictwo Laboratorium do zachowywania zgodności wdrożonego systemu zarządzania z niniejszą normą oraz do ciągłego doskonalenia jego skuteczności.

Określam zasady polityki jakości prowadzące do:

 • osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań;
 • pozyskania zaufania klientów do technicznych kompetencji Laboratorium oraz obiektywności i wiarygodności badań;
 • rzetelnego, bezstronnego i niezależnego wykonywania badań w warunkach organizacji i zarządzania, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 oraz dokumentów publikowanych przez Polskie Centrum Akredytacji;

Celem przyjętej polityki jakości jest zapewnienie, że:

 • działania Laboratorium służą zawsze zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań klienta oraz wymagań ustawowych i przepisów;
 • badania wykonywane są zgodnie z wyspecyfikowanymi metodami badań, które gwarantują poprawność wyniku;
 • badania wykonywane są przez bezstronny i niezależny od wszelkich nacisków personel, którego wynagrodzenie nie zależy bezpośrednio od ilości wykonywanych badań, ani nie jest w żaden sposób związane z ich wynikami;
 • prawa klienta, w tym terminowość badań, zachowanie poufności, możliwość skargi/reklamacji zawsze są przestrzegane;
 • personel Laboratorium aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach mających na celu doskonalenie skuteczności systemu zarządzania.

Polityka jakości Laboratorium Badań Środowiska Pracy, obejmująca system zarządzania i kompetencje techniczne, jest opisana w Księdze Jakości, procedurach systemu zarządzania i innej dokumentacji.

Personel Laboratorium zna politykę jakości i ma świadomość przestrzegania jej postanowień w swoich działaniach. Dokumenty opisujące system zarządzania dostępne są personelowi, który zobowiązany jest do stosowania postanowień zawartych w tych dokumentach.

Laboratorium Badań Środowiska Pracy realizuje politykę jakości stosując następujące środki organizacji badań:

 • doświadczony i wykwalifikowany personel, któremu zapewnia się warunki ciągłego rozwijania umiejętności;
 • wykonywanie badań metodami udokumentowanymi gwarantującymi powtarzalność wyników;
 • odpowiednie do badań wyposażenie pomiarowe, podlegające potwierdzeniu metrologicznemu;
 • prowadzenie zapisów z badań umożliwiających ich ocenę;
 • system zarządzania, podlegający nadzorowi w formie auditów i przeglądów;
 • program sterowania jakością badań służący bieżącemu monitorowaniu jakości badań.

Jako Właściciel firmy „CONSULTRIX” deklaruję swoje zaangażowanie w realizację polityki jakości zapewniając właściwe warunki działania i rozwoju Laboratorium oraz niezbędne środki finansowe.

Zapewniam, że podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania utrzymana zostanie jego integralność.

Wydanie 4 z dnia: 23.03.2016 r.

Właściciel

podpis

Ewa Delmanowicz