Kursy w zakresie uprawnień pedagogicznych

Uprawnienia pedagogiczne

Termin

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644) – zobacz

Program zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Lublinie

Czas: 80 godzin lekcyjnych
Częstość kursu pedagogicznego:
-> brak

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
Komunikacji interpersonalnej
Podstaw prawnych i zagadnień organizacji zawodowej w Polsce
Pedagogiki
Psychologii i socjologii
Metodyki nauczania i dydaktyki szczegółowej
Praktyki metodycznej

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zbieramy grupę

Zapisz się online

Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) – zobacz

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457) – zobacz

Czas: 10 godzin lekcyjnych
Częstość kursu instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
->brak

Szkolenie obejmuje m.in. tematykę dotyczącą:
Organizacji pracy w placówce wypoczynku
Bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników
Prowadzenia dokumentacji placówki wypoczynku

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zbieramy grupę

Zapisz się online

Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) – zobacz

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457) – zobacz

Czas: 36 godzin lekcyjnych
Częstość kursu dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
->brak

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
Organizacji wypoczynku oraz zajęć dla dzieci i młodzieży
Planowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
Turystykę i krajoznawstwo
Obowiązków wychowawcy grupy
Zajęć kulturalno – oświatowych
Bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zbieramy grupę

Zapisz się online

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacjeWyrażam zgodę na przetwarzanie przez COPiB Consultrix danych osobowych w celach marketingowych usług świadczonych przez COPiB Consultrix lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej.
TakNie


Wyrażam zgodę na używanie przez COPiB Consultrix (samodzielnie lub przez podmioty działające na jego zlecenie) automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) dla celów marketingu bezpośredniego przez COPiB Consultrix na podany przeze mnie numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach, konkursach i akcjach promocyjnych COPiB Consultrix środkami komunikacji elektronicznej, tj. e-mailem, SMS’em, MMs’em na podany przeze mnie powyżej adres e-mail oraz numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na wystawienie i przesyłanie przez COPiB Consultrix w formie elektronicznej faktur z załącznikami, korygujących faktur z załącznikami oraz duplikatów tych faktur wraz z załącznikami (faktura elektroniczna) na zasadach ogólnych na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie


Proszę, aby proponowane zmiany umów, regulaminów, cenników, informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby COPiB Consultrix, informacji dotyczących wykonywania umów (w tym potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi na reklamację) były dostarczane na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie