Szkolenia wstępne – instruktaż ogólny

PRZEPROWADZAMY SZKOLENIA WSTĘPNE – INSTRUKTAŻ OGÓLNY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM
dla pracowników zatrudnionych w firmach, które nie posiadają własnej Służby BHP.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późń. zm. 3).
Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu wg programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk,potwierdzone na piśmie w karcie szkolenia wstępnego i obejmuje:

  1. szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny),
  2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Szkolenie wstępne odbywają (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Umów termin szkolenia wstępnego BHP
SZKOLENIE WSTĘPNE
I  etap
INSTRUKTAŻ
OGÓLNY
Instruktaż ogólny powinien zapoznać z:

  • podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
  • z przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  • z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Instruktaż ogólny w języku polskim lub angielskim przeprowadzamy po uprzednim uzgodnieniu dogodnego terminu szkolenia.

COPiB  CONSULTRIX

Aleja Kraśnicka 35
20-718 Lublin

II etap
INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY
Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać z:

  • czynnikami środowiska pracy na stanowiskach pracy,
  • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.Instruktaż stanowiskowy kończy sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP-podstawa dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca (osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i zawodowe doświadczenie oraz przeszkolenie z metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego).

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje

Język szkolenia
PolskiAngielski


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez COPiB Consultrix danych osobowych w celach marketingowych usług świadczonych przez COPiB Consultrix lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej.
TakNie


Wyrażam zgodę na używanie przez COPiB Consultrix (samodzielnie lub przez podmioty działające na jego zlecenie) automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) dla celów marketingu bezpośredniego przez COPiB Consultrix na podany przeze mnie numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach, konkursach i akcjach promocyjnych COPiB Consultrix środkami komunikacji elektronicznej, tj. e-mailem, SMS’em, MMs’em na podany przeze mnie powyżej adres e-mail oraz numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na wystawienie i przesyłanie przez COPiB Consultrix w formie elektronicznej faktur z załącznikami, korygujących faktur z załącznikami oraz duplikatów tych faktur wraz z załącznikami (faktura elektroniczna) na zasadach ogólnych na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie


Proszę, aby proponowane zmiany umów, regulaminów, cenników, informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby COPiB Consultrix, informacji dotyczących wykonywania umów (w tym potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi na reklamację) były dostarczane na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie