Zawodowe i specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne

Termin

Szkolenia w zakresie uzyskania / przedłużenia uprawnień energetycznych (elektryczne, ciepłownicze, gazowe) z egzaminem kwalifikacyjnym.

[Wymóg posiadania kwalifikacji przez osoby dokonujące eksploatacji urządzeń energetycznych] Art. 54. Dz.U.2021.716 t.j. z dnia 2021.04.19

1. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.
1aa. Świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) Przystępując do egzaminu należy okazać dokument potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji (np. świadectwo potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego) lub zaświadczenie wystawione przez pracodawcę potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) – zobacz

Czas: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń: co 5 lat

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

Uprawnienia eksploatacyjne „E”
Przepisów energetycznych
Zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci
Zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
Zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
Instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Uprawnienia dozorowe „D”
Przepisów dot. przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
Zasad i przepisów postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
Przepisów dot. eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
Przepisów dot. budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakimi powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci
Przepisów dot. bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
Zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
Zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zostanie wydane świadectwo kwalifikacyjne zgodne w/w rozporządzeniem oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. Urządzenia, instalacje i sieci, o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. Urządzenia elektrotermiczne;
 6. Urządzenia do elektrolizy;
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. Elektryczna sieć trakcyjna;
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW ;
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.
 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
 3. rządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa ;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa ;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

29/07/2024 g. 9.00

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

Szkolenie dla operatorów kosiarek spalinowych i elektrycznych, kos i podkaszarek

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. Nr 12, poz. 51) – zobacz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) – zobacz

Czas: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń: brak

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
budowy i typów kosiarek, kos i podkaszarek
eksploatacji i konserwacji kosiarek, kos i podkaszarek
zasad bhp, ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

01/08/2024 g. 9:00

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

Szkolenie dla operatorów pił spalinowych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) – zobacz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) – zobacz

Czas: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń: brak

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
budowy i typów pił spalinowych
eksploatacji i konserwacji pił spalinowych
zasad bhp, ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

01/08/2024 g. 9:00

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przy obsłudze rębaków

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) – zobacz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) – zobacz

Czas: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń: brak

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
budowy rębaków
eksploatacji i konserwacji rębaków
zasad bhp, ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zbieramy grupę

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

szkolenie dla operatorów pilarek spalinowych do ścinki drzew (pilarz / drwal)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) – zobacz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) – zobacz

Czas: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń: brak

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
budowy i typów pił spalinowych
eksploatacji i konserwacji pił spalinowych
zasad bhp, ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zbieramy grupę

Zapisz się online

Szkolenia w zakresie wykonywania prac niebezpiecznych

Termin

Specjalistyczne szkolenie w zakresie bhp dla osób wykonujących prace na wysokości

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 249, późn. 1623)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) – rozdział 6

Czas: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń: co rok
Wymagania: Do szkolenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy.

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

Specjalistyczne szkolenie teoretyczno-praktyczne osób, którym powierzane są prace na wysokości i przy odśnieżaniu dachów:

I część teoretyczna obejmuje następujące zagadnienia:

 • dobór osób do wykonywania prac niebezpiecznych,
 • ochrona przed upadkiem z wysokości,
 • środki ochrony indywidualnej,
 • zasady postępowania warunkujące bezpieczeństwo zatrudnionych w świetle aktualnych norm prawnych.

II część praktyczna prowadzona jest w formie instruktażu z zastosowaniem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zbieramy grupę

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

Specjalistyczne szkolenie dla osób wykonujących prace w kontakcie z azbestem

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) – zobacz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) – rozdział 6

Czas: 8 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń: raz na rok osoby pracujące na stanowiskach robotniczych (prace szczególnie niebezpieczne)
Wymagania: Do szkolenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy.

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
Identyfikację wyrobów zawierających azbest i związanych z nimi zagrożeń
Metod usuwania materiałów azbestowych
Sprzętu technicznego, narzędzi i wyposażenia stosowanego przy pracach w kontakcie z azbestem

zbieramy grupę

Zapisz się online

Szkolenie dla członków służby porządkowej i służby informacyjnej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.  (Dz. U. z 2011, poz. 1347) – zobacz

Czas: 24 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń: brak

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
Bezpieczeństwa imprez masowych, zasady ogólne
Misji służb organizatora imprezy masowej
Zagadnień prawnych – część I i II
Zasad wykonywania zadań członka służby porządkowej i informacyjnej
Zadań służb organizatora imprezy masowej
Wybranych elementów z zakresu psychologii i socjologii
Ochronę przeciwpożarową imprez masowych
Technik interwencyjnych
Ćwiczeń praktycznych
Zasad udzielania pierwszej pomocy
Ewakuacji osób uczestniczących w imprezie masowej

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zbieramy grupę

Zapisz się online

Szkolenie dla kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.  (Dz. U. z 2011, poz. 1347) – zobacz

Czas: 50 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń: brak

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
Bezpieczeństwa imprez masowych, zasad ogólnych
Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Zasad sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia
Misji służb organizatora imprezy masowej
Wybranych zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania
Zabezpieczeń imprez masowych
Zagadnień prawnych – część I i II
Zasad wykonywania zadań członka służby porządkowej i informacyjnej
Zadań służb organizatora imprezy masowej
Zasad współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej
Zabezpieczeń medycznych i sanitarnych
Wybranych aspektów prawa budowlanego
Ochrony przeciwpożarowej imprez masowych i ewakuacji osób uczestniczących w imprezie masowej
Wybranych elementów z zakresu psychologii i socjologii – część 1 i 2
Wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego procesowego, kryminologii i kryminalistyki, prawa administracyjnego i cywilnego
Technicznych środków zabezpieczenia imprezy masowej
Ćwiczeń praktycznych

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zbieramy grupę

Zapisz się online

Szkolenia z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego

Termin

Szkolenia dla operatorów maszyn w celu uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r.  w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) – zobacz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. 2003 nr 50 poz. 426) – zobacz

Czas: 30 – 50 godzin lekcyjnych

kat. II W – Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
kat. I W – Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe

Wymagania: Do szkolenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy przy obsłudze urządzenia transportu bliskiego (UTB).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zostanie wydane świadectwo kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego zgodne w/w rozporządzeniem oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) – zobacz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. 2003 nr 50 poz. 426) – zobacz

Czas: 30 – 50 godzin lekcyjnych

kat. II S – Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.
kat. I S – Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Wymagania: Do szkolenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy przy obsłudze urządzenia transportu bliskiego (UTB).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zostanie wydane świadectwo kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego zgodne w/w rozporządzeniem oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) – zobacz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. 2003 nr 50 poz. 426) – zobacz

Czas: 30 – 50 godzin lekcyjnych

kat. II Ż – Żurawie: stacjonarne, przewoźne, przenośne, samojezdne
kat. I Ż – Żurawie: wieżowe, szybkomontujące

Wymagania: Do szkolenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy przy obsłudze urządzenia transportu bliskiego (UTB).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zostanie wydane świadectwo kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego zgodne w/w rozporządzeniem oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) – zobacz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. 2003 nr 50 poz. 426) – zobacz

Czas: 30 – 50 godzin lekcyjnych

kat. II P – Podesty ruchome: wiszące, masztowe, stacjonarne
kat. I P – Podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne

Wymagania: Do szkolenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy przy obsłudze urządzenia transportu bliskiego (UTB).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zostanie wydane świadectwo kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego zgodne w/w rozporządzeniem oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) – zobacz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. 2003 nr 50 poz. 426) – zobacz

Czas: 30 – 50 godzin lekcyjnych

kat. II D – Dźwigi budowlane: towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne, towarowo-osobowe
kat. I D – Dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Wymagania: Do szkolenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy przy obsłudze urządzenia transportu bliskiego (UTB).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zostanie wydane świadectwo kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego zgodne w/w rozporządzeniem oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zbieramy grupę

Zapisz się online

Szkolenie dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawniej II WJO)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2017, poz. 47).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r.  w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) – zobacz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. 2003 nr 50 poz. 426) – zobacz

Czas: 60-90 godzin lekcyjnych

Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych: 10 lat

Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia:
1) wystawione przez Pracodawcę do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
2) wystawione przez Pracodawcę do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
3) wystawione przez Pracodawcę od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603).

Wymagania: Do szkolenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy przy obsłudze urządzenia transportu bliskiego (UTB).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zostanie wydane świadectwo kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego zgodne w/w rozporządzeniem oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

zbieramy grupę

Zapisz się online
POBIERZ KARTĘ

Szkolenia w zakresie wykonywania prac spawalniczych

Termin

Kursy spawalnicze

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) – zobacz

Czas: 130 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń:
-> pierwsze szkolenie od momentu rozpoczęcia pracy związanej ze spawaniem
-> później co 3 lat weryfikacja spawalnicza (przedłużenie uprawnień)

Szkolenie obejmuje:
Kursy spawania wg Normy Europejskiej PN-EN ISO 9606
metoda 111 – spawanie łukowe elektrodą topliwą
metoda 131 – spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu
metoda 135 – spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego
metoda 138 – spawanie MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym
metoda 141 – spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (argonu) – metoda TIG
metoda 145 – spawanie TIG w osłonie gazu redukującego z dodatkiem drutu/pręta litego
metoda 311 – spawanie acetylowo -tlenowe (gazowe)

Szkolenie obejmuje tematykę odpowiednią do wybranej metody spawania.
Egzamin przeprowadzany przez egzaminatorów spawalnictwa obejmuje sprawdzenie wiadomości teoretycznych oraz praktycznych (wykonanie prób spawalniczych wybraną metodą).

Uczestnicy po pozytywnie zdanym egzaminie otrzymują świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz książeczkę spawacza.

zbieramy grupę

Zapisz się online

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) – zobacz

Częstość szkoleń:
-> co 3 lat weryfikacja spawalnicza (przedłużenie uprawnień)

Szkolenie obejmuje:
Szkolenie obejmuje tematykę przypominającą i ugruntowującą wiedzę z zakresu wybranych metod spawania.
Egzamin przeprowadzany przez egzaminatorów spawalnictwa obejmuje sprawdzenie wiadomości teoretycznych oraz praktycznych (wykonanie prób spawalniczych wybraną metodą, w zakresie której dokonywana jest weryfikacja uprawnień).

Uczestnicy po pozytywnie zdanym egzaminie otrzymują świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz adnotację o przedłużeniu uprawnienia w książeczce spawacza.

 

 indywidualnie

Zapisz się online

Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń cięcia plazmowego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) – zobacz

Częstość szkoleń:
-> brak

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
zasad działania palników plazmowych i urządzeń do cięcia plazmowego
technologii cięcia plazmowego
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. przy cięciu plazmowym
zajęć praktycznych

Egzamin wewnętrzny przeprowadzany przez egzaminatorów spawalnictwa obejmuje sprawdzenie wiadomości teoretycznych oraz praktycznych (wykonanie prób spawalniczych).

Uczestnicy po pozytywnie zdanym egzaminie otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

zbieramy grupę

Zapisz się online

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacjeWyrażam zgodę na przetwarzanie przez COPiB Consultrix danych osobowych w celach marketingowych usług świadczonych przez COPiB Consultrix lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej.
TakNie


Wyrażam zgodę na używanie przez COPiB Consultrix (samodzielnie lub przez podmioty działające na jego zlecenie) automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) dla celów marketingu bezpośredniego przez COPiB Consultrix na podany przeze mnie numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach, konkursach i akcjach promocyjnych COPiB Consultrix środkami komunikacji elektronicznej, tj. e-mailem, SMS’em, MMs’em na podany przeze mnie powyżej adres e-mail oraz numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na wystawienie i przesyłanie przez COPiB Consultrix w formie elektronicznej faktur z załącznikami, korygujących faktur z załącznikami oraz duplikatów tych faktur wraz z załącznikami (faktura elektroniczna) na zasadach ogólnych na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie


Proszę, aby proponowane zmiany umów, regulaminów, cenników, informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby COPiB Consultrix, informacji dotyczących wykonywania umów (w tym potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi na reklamację) były dostarczane na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie